vydáno 31. května 2017
Allegro Busienss Software

Allegro zpravodaj 2017/05

Allegro na akademické půdě

Navštivte Allegro a přesvědčte se o výhodách cloudového řešení

allegro framework
VYZKOUŠEJTE ZDARMA TEĎ HNED
 
university
Allegro na akademické půdě ve společnosti dalších cloudových řešení

Vzrůstající zájem o cloudová řešení je pochopitelně reflektován také na akademické půdě. Byli jsme osloveni studentkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy university s žádostí o rozhovor, jehož výsledky by pak mohla použít ve své diplomové práci „Faktory ovlivňující rozhodnutí o implementaci cloudového řešení v SME“. Poněvadž nám je podobné téma velmi blízké, s ochotou jsme souhlasili.
CHCI VĚDĚT VÍCE
 
Vybrané zaměstnanecké benefity z pohledu DPFO

Sami nyní hledáme kolegu programátora do našeho týmu a víme, že poskytnutí zaměstnaneckých benefitů je již nezbytností. Některé benefity však mají specifický dopad na daň z příjmu zaměstnance. A jak správně posoudit, zda dané zvýhodnění je součástí zdanitelné mzdy?
CHCI VĚDĚT VÍCE
benefits
 
allegro v2.15
Co je v Allegro nového

Již jste si asi zvykli, že na požadavky uživatelů reagujeme pohotově a nové funkce zveřejňujeme minimálně jednou za měsíc. Máj tomu nebyl výjimkou a tady je stručný přehled toho, co jsme pro vás na jaro připravili.
CHCI VĚDĚT VÍCE

university
Allegro na akademické půdě ve společnosti dalších cloudových řešení

Vzrůstající zájem o cloudová řešení je pochopitelně reflektován také na akademické půdě. Byli jsme osloveni studentkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy university s žádostí o rozhovor, jehož výsledky by pak mohla použít ve své diplomové práci „Faktory ovlivňující rozhodnutí o implementaci cloudového řešení v SME“. Poněvadž nám je podobné téma velmi blízké, s ochotou jsme souhlasili.

Práce vychází z několika tezí, které jsou v IT světě dostatečně známé, v obecném povědomí se však zabydlují pouze zvolna a v českém pojetí – jak se ukázalo – navíc ve svébytné interpretaci. Autorčin průzkum a analýza výsledků totiž nepotvrdila teoretické předpoklady zmiňované v odborné literatuře a navzdory rešerši ukázala rozdílné akcenty IT odborníků, poskytovatelů cloudových aplikací a jejich uživatelů.

Mezi podstatnými důrazy ovlivňujícími rozhodování jsou v publikacích nejčastěji zmiňovány technologické faktory jako je obava o narušení bezpečnosti systému nebo problém dostupnosti dat, z ekonomických faktorů především pak snížení nákladů na zavedení a provoz informačních technologií.

Naše sada nástrojů Allegro Business Solution byla hodnocena ve společnosti dalších systémů nabízených na našem trhu, jako je například ABRA, Helios, SAP Business OnDemand nebo K2. Jak z rozhovorů a finálního textu diplomové práce vyplynulo, v otázce, co je a co není cloud, panuje řada dezinformací a možná i záměrného matení zákazníků. Některé softwarové společnosti tak označují aplikace dostupné přes VPN, některé webové nadstavby zpřístupňující pouze malou část informací z jinak desktopového řešení a jiné zase nefungují bez instalace „nějakých“ knihoven na klientské servery.

Byli jsme překvapeni, když po zakoupení „cloudového“ programu na výpočet mezd první dotaz konzultanta zněl: „Tak kam vám to máme nainstalovat?“ Dle našeho názoru, čistě cloudové řešení se přitom pozná celkem jednoduše. Pokud po vybalení nového notebooku nebo telefonu jste schopni během minuty, kterou zabere spuštění prohlížeče, zadání adresy a přihlášení se do systému, schopni okamžitě pracovat se všemi aplikacemi a plnohodnotně používat veškerou jeho funkcionalitu, pak jde opravdu o cloud.

Autorka popisuje také v literatuře zhusta zmiňovaný obecný rys cloudových ERP systémů, a to svízelnou možnost přizpůsobení řešení požadavkům zákazníka, především pak přímou úměru mezi procentem customizace systému a jeho horší a složitější správou. Jak z odborných pramenů citovaných v práci vyplývá, cloudové systémy jsou vyvíjeny „dopředu“, místo toho, aby byly přímo modifikovány na potřeby společnosti. Lze se dočíst, že cloudová řešení ERP, poněvadž určena pro mnoho firem z různých odvětví, místo customizace užívají spíše metodu „best practices“. Tyto „nejlepší postupy“ jsou pak většinou vyvíjeny v úzké spolupráci mezi dodavatelem a největšími zákazníky. No, domníváme se, že cloudová řešení naopak nabízí daleko jednodušší možnosti customizace oproti desktopovým variantám, a to především díky jednorázové instalaci na cloudový server a centrální správou zákaznických licencí.

A možná již tušíte, teď to přijde… ano, nyní si přihřejeme svou vlastní polívčičku. Allegro Business Solution byl vybudován „na zelené louce“ a od prvního řádku kódu jsme se snažili o vývoj s otevřeným hledím. Výsledkem je nekompromisní cloudové řešení, které se na jednu stranu snaží zohlednit „look and feel“ známý z desktopových aplikacích, na straně druhé pak nabídnout základní funkcionalitu jednoduše rozšiřitelnou o customizované moduly navržené dle požadavků zákazníků. Ostatně, mnozí z vás již ví, o čem je řeč, vy druzí… vyzkoušejte a uvidíte.

benefits
Vybrané zaměstnanecké benefity z pohledu DPFO

Sami nyní hledáme kolegu programátora do našeho týmu a víme, že poskytnutí zaměstnaneckých benefitů je již nezbytností. Některé benefity však mají specifický dopad na daň z příjmu zaměstnance. A jak správně posoudit, zda dané zvýhodnění je součástí zdanitelné mzdy?

Bezplatné užívání automobilu

Zaměstnanci často využívají jeden a tentýž automobil ke dvěma účelům, a to jak k pracovním cestám, tak také pro soukromé využití. Za nepeněžní zdanitelný příjem zaměstnance se pak považuje částka ve výši 1 % (min. 1 000 Kč) vstupní ceny automobilu za každý i započatý měsíc poskytnutí vozidla. Do vstupní ceny vozidla se pro tento účet zahrnuje i DPH. Tento nepeněžní příjem podléhá i odvodům pro sociální a zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele jsou pak veškeré související náklady daňově uznatelné v plném rozsahu.

Příspěvek na penzijní a životní pojištění

Pro zaměstnance je od daně z příjmu osvobozena platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně jako příspěvek na penzijní připojištění se stáním příspěvkem, příspěvek na doplňkové penzijní spoření, příspěvek na penzijní pojištění a příspěvek na životní pojištění. Pro zaměstnavatele jsou pak související výdaje daňově uznatelným výdajem bez jakéhokoliv limitu.

Doprava zaměstnanců

Veškeré příspěvky na dopravu nebo poskytnutí bezplatné dopravy do zaměstnání je vždy součástí zdanitelné mzdy zaměstnance a podléhají odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Plnění je osvobozeno pouze v případě, kdy je toto zvýhodnění poskytované zaměstnavatelem provozující veřejnou dopravu osob. Pokud je právo zaměstnance na dopravu sjednáno v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, pracovní nebo jiné smlouvě, je hodnota přechodného ubytování pro zaměstnavatele vždy daňovým nákladem.

Příspěvky na zdraví, kulturu, rekreaci, sport a dětská zařízení

Jedná se o plnění například ve formě použití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení. V případě rekreace nebo zájezdu je z hodnoty plnění osvobozena v úhrnu částka nejvýše 20 000. Dále se může mimo jiné jednat o příspěvek na kulturní nebo sportovní akce. Pro osvobození na straně zaměstnance musí být splněno, že plnění má nepeněžitou podobu a na straně zaměstnavatele se jedná o nedaňový náklad, popřípadě je plnění poskytnuto ze zisku nebo z fondu tvořeného ze zisku a v žádném případě tedy nesníží základ daně.

Každý zaměstnanecký benefit by měl zaměstnavatel posuzovat ve vzájemných souvislostech a ze tří následujících hledisek, a to, zda se jedná o zdanitelný příjem na straně zaměstnance, zda se jedná daňově účinný náklad u zaměstnavatele, a zda podléhá vyměřovacímu základu pro zákonné pojistné. Nejvýhodnější jsou tedy ta plnění, která nepodléhají u zaměstnance dani z příjmu a zaměstnavatel je může daňově uplatnit.

allegro v2.15
Co je v Allegro nového

Již jste si asi zvykli, že na požadavky uživatelů reagujeme pohotově a nové funkce zveřejňujeme minimálně jednou za měsíc. Máj tomu nebyl výjimkou a tady je stručný přehled toho, co jsme pro vás na jaro připravili.

Na úvod je zapotřebí poctivě přiznat, že se občas potýkáme s omezeními, která nám přináší přepínač účetních období. Uživatelé sice chápou jeho opodstatněnost, na druhou stranu požadují větší komfort při práci s doklady v již uzavřených obdobích. Je dobré v této souvislosti poznamenat, že pravidla účtování jsou daná a většina ekonomických systémů řeší účetní periody obdobně. Některé dokonce vytvořením samostatných datových souborů pro každé období zvlášť (navíc bez možnosti jakýchkoli oprav), což zpřístupnění dokladů z již uzavřených období komplikuje daleko více. To však samozřejmě nejsou argumenty pro to, aby Allegro nebylo v tomto lepší.

Již některá z předchozích verzí nabídla pohodlnější práci s doklady evidovanými v předchozích účetních obdobích a nyní jdeme ještě dále a vylepšujeme seznamy všech zaúčtovaných dokladů. Účtování faktur a interních i finančních dokladů bylo rozšířeno o možnost zobrazit také doklady předchozích období, což nejen umožní jednoduše prohlížet detail starších dokladů, ale rovněž pro tyto doklady zpřístupní funkci „otevřít jako nový“.

Dále jsme se věnovali kontrole nespolehlivých plátců DPH a zveřejněných bankovních účtů. Okno informací z veřejných českých registrů bylo rozšířeno o možnost ukládání bankovních účtů a do evidence společností byla přidána informace, zda je subjekt nespolehlivým plátcem. K dispozici je datum, od kterého je společnost vedena jako nespolehlivá a také datum posledního dotazu do registru plátců s možností okamžité aktualizace. Stejná informace byla přidána do účtování faktur přijatých, zálohových faktur přijatých a do knihy došlých faktur, a to včetně kontroly čísla účtu v registru DPH.

Do evidence příkazů k úhradě bylo přidáno funkční tlačítko pro kontrolu plateb. Kontrolují se všechny platby, u kterých je zadána společnost a jako problémové se označí ty, u kterých je společnost nalezena v registru DPH jako nespolehlivá, nebo u kterých se bankovní účet neshoduje s účty zveřejněnými v tomto registru.

Z ostatních vylepšení lze zmínit například export obratové předvahy jako holá (neformátovaná) data do Excelu, doplnění informace o dodacím listu do evidence šarží nebo možnost u ceníků filtrovat přepočítávané produkty přes kategorie a zařazení produktů.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

Kontakt

NewLink Moravia s.r.o.
Zukalova 15, Opava, 476 01
info@allegro-software.cz
603 113 677

Zpravodaj jste obdrželi díky registraci na stránkách www.allegro-software.cz.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde