vydáno 20. prosince 2018
Allegro Busienss Software

Allegro zpravodaj 2018/12

Poslední aktualizace v tomto roce

Navštivte Allegro a přesvědčte se o výhodách cloudového řešení

allegro framework
VYZKOUŠEJTE ZDARMA TEĎ HNED
 
allegro v2.52
Poslední aktualizace Allegro v tomto roce

Náš v minulém zpravodaji zmíněný tradiční mikulášský večírek se sice dle očekávání poněkud protáhl, přesto jsme zase tak úplně nezaháleli a do Vánoc ještě stihli připravit další aktualizaci Allegro. Ta kromě oprav několika drobných chyb obsahuje také další možnosti v obchodní dokladech a nové sestavy v modulu Majetek.
CHCI VĚDĚT VÍCE
 
DPH v roce 2019

V minulém díle zpravodaje jsme se zabývali výhledem vývoje DPH v rámci EU. V letošním posledním čísle zpravodaje DPH neopustíme a přiblížíme změny, které nás v roce 2019 čekají.
CHCI VĚDĚT VÍCE
dph v roce 2019
 
pf_20019

allegro v2.52
Poslední aktualizace Allegro v tomto roce

Náš v minulém zpravodaji zmíněný tradiční mikulášský večírek se sice dle očekávání poněkud protáhl, přesto jsme zase tak úplně nezaháleli a do Vánoc ještě stihli připravit další aktualizaci Allegro. Ta kromě oprav několika drobných chyb obsahuje také další možnosti v obchodní dokladech a nové sestavy v modulu Majetek.

Co tedy vánoční verze Allegra konkrétně přinesla? Například tisk dopisu se seznamem nesplacených faktur pro společnosti, které jsou zároveň označeny jako dodavatel i zákazník. V souvislosti s touto sestavou byly upraveny filtry stávajících výpisů a byl doplněn nový typ textu používaný pro tyto případy.

Zadání účtované částky do analytického stromu bylo upraveno tak, že na každém součtovém uzlu je zobrazena částka zbývající k rozdělení. Do vstupu pro částku lze nově zadat údaj s procentem a ten je okamžitě přepočten na odpovídající částku.

Modul majetku byl rozšířen o tisk formuláře fyzické inventury majetku s různými možnostmi třídění (umístění, osoby…) a o nové sestavy pro účetní inventuru majetku a porovnání účetních a daňových odpisů.

Do nastavení typů společností byla přidána výchozí přirážka nebo sleva. Tyto hodnoty jsou poté aplikovány na všechny společností daného typu, které nemají specifikovánu vlastní přirážku či slevu.

Postupně také implementujeme novou sadu aplikací pro podporu nákupních procesů a provázání s jinými moduly, pro které nákup zajišťuje servis (prodej, výroba…). K dispozici je nyní přehled zaevidovaných požadavků na nákup, který vedle sledování jejich vývoje nabízí i možnost následného vystavení poptávek a objednávek. Lze také vytvořit ruční požadavek bez návaznosti na jinou evidenci (např. pro údržbu, spotřebu…) a byla rovněž připravena varianta této aplikace pro dashboard.

V souvislosti s tímto rozšířením zmíníme také nový program pro vytvoření požadavků na základě zaevidovaných zakázek. Ten vyhodnocuje množství na všech zakázkách, množství skladem a další údaje a navrhuje požadavek na nákup.

To však nejsou všechna rozšíření evidence obchodních dokladů. Tato verze například nabízí nové aplikace pro vytvoření seznamu zboží nedodaného zákazníkovi či nedodaného dodavatelem. Obě pak kromě vlastního tisku umožňují zaslání tohoto seznamu zákazníkovi, resp. dodavateli, a to i hromadně.

Do evidence nabídek byl pro řady se sledováním nákladů doplněn vstup pro zadání odhadovaných nákladů.

Pro zahraniční uživatele bylo implementováno elektronické zasílání faktur zákazníkům ve formátu CodaBox a Peppol. Do předvoleb bylo doplněno nastavení přihlašovacích údajů a byla také přidána definice specifických nastavení pro zákazníky vyžadující zasílání v těchto formátech. Nový přehled faktur pak zobrazuje ty doklady, které mají být zaslány zákazníkům pomocí rozhraní CodaBox a indikuje rovněž stav zaslání.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

dph v roce 2019
DPH v roce 2019

V minulém díle zpravodaje jsme se zabývali výhledem vývoje DPH v rámci EU. V letošním posledním čísle zpravodaje DPH neopustíme a přiblížíme změny, které nás v roce 2019 čekají.

V souvislosti se změnami v EET je navrženo také přeřazení některých služeb do 10% sazby DPH. Jedná se vodné, stočné a stravovací služby s výjimkou podávání tabákových a alkoholických nápojů, avšak podávání točeného piva by do druhé snížení sazby spadalo. Opět by tak vznikl rozdíl v sazbách, pokud by se jídlo podávalo v restauraci (10 %) nebo by se jednalo o jídlo s sebou (15 %). Návrh je navázán na spuštění další vlny EET.

Od roku 2019 má také dojít ke změnám v §10i. Poskytovatelé digitálních služeb osobám nepovinným k dani mají mít výjimku z povinnosti odvádět DPH ve státě příjemce služeb, pokud celková hodnota těchto služeb nepřekročí v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR. Poskytovatel by pak k plnění přirazil českou daň a nemusel by se registrovat v jiném členském státě.

Od roku 2019 má být také do zákona o DPH doplněna úprava pro uplatňování DPH na různé typy jednoúčelových a víceúčelových poukazů. Jednoúčelové poukazy jsou definovány jako poukazy na předem dostatečně známé plnění, ostatní poukazy budou považovány za víceúčelové. Rozlišení poukazů na jednoúčelové a víceúčelové má následně vliv na jejich zdanění při vydání, převodu a uplatnění. U víceúčelových poukazů dochází ke zdanění až při jejich uplatnění, naopak u jednoúčelového je přijetí úplaty považováno za poskytnutí plnění a ne jako záloha.

U přefakturací služeb přímo spojených s nájmem navrhovaná úprava zavádí fikci stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění. Jedná se o služby, které nejsou součástí nájmu a představují samostatná a navzájem oddělitelná plnění jako úklidové služby, ostraha apod. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění má být považován okamžik, kdy pronajímatel fakticky zjistí skutečnou výši částky, která je následně za poskytnuté služby požadována.

Změnou, která by mohla usnadnit deklarování opravných daňových dokladů v kontrolním hlášení, je doplnění DUZP, což by mělo být datum provedení opravy. Datum opravy může být například datum dohody o uznání reklamace, nebo například datum, které vychází ze smlouvy (skonta, rabaty). V případě, že se základ daně snižuje, uvede plátce příslušnou opravu v tom zdaňovacím období, v němž vynaložil pro doručení dokladu přiměřené úsilí, což znamená, že plátce nejpozději v poslední den lhůty zajistil odeslání dokladu na kontaktní adresu příjemce.

A nakonec změna, ze které má radost náš programátor, je zrušení zaokrouhlení koeficientu pro výpočet daně. Výpočet daně se shora i se zdola by tak měl být stejný.

Kontakt

NewLink Moravia s.r.o.
Zukalova 15, Opava, 476 01
info@allegro-software.cz
603 113 677

Zpravodaj jste obdrželi díky registraci na stránkách www.allegro-software.cz.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde