vydáno 31. října 2018
Allegro Busienss Software

Allegro zpravodaj 2018/09,10

Novinky na přelomu léta a podzimu

Navštivte Allegro a přesvědčte se o výhodách cloudového řešení

allegro framework
VYZKOUŠEJTE ZDARMA TEĎ HNED
 
Novinky na přelomu léta a podzimu

Pro Allegro jsme v této době zveřejnili hned několik aktualizací a přehled novinek je tedy delší než obvykle. Pojďme se na ně podívat, na mnohých jste se podíleli také vy.
CHCI VĚDĚT VÍCE
allegro v2.48
 
odpocet_dph
Významná oprava a úprava odpočtu DPH

Návrh novely zákona o DPH, který nyní prošel v poslanecké sněmovně prvním čtením, přináší několik změn. Jednu z nich představuje povinnost úpravy odpočtu DPH uplatněného u takzvané významné opravy provedené na nemovitosti.
CHCI VĚDĚT VÍCE

allegro v2.48
Novinky na přelomu léta a podzimu

Pro Allegro jsme v této době zveřejnili hned několik aktualizací a přehled novinek je tedy delší než obvykle. Pojďme se na ně podívat, na mnohých jste se podíleli také vy.

Do Allegra byl implementován nástroj pro načítání datového souboru z CCS. Nová aplikace popisuje převod CCS kódů na typ nákladu na vozidla (PHM, opravy…) a do listu nákladů na vozidla byl přidán dialog pro načtení importního souboru.

Modul přepravy byl rozšířen o možnost definovat obvyklé přepravní trasy, přiřazovat je dodacím adresám a dále pak s nimi pracovat. V aktuální verzi je přepravní trasa rovněž k dispozici v tisku dodacích listů. V souvislosti s touto novinkou byla do evidence dodacích adres přidána možnost kopírovat hlavní adresu společnosti.

Významné obchodní doklady mohou být nyní označeny příznakem „důležitý“. Takto označené doklady jsou poté v listech dokladů zvýrazněny ikonou vykřičníku.

Ve vyřízených nákupních položkách lze nyní označit více řádků poptávky a takto označené řádky včetně informace o dodavatelské nabídce překopírovat do nové nabídky zákazníkovi. Řádky, u nichž již byla tato volba provedena, jsou barevně odlišeny.

Do nastavení typů produktů byl přidáno defaultní nastavení, zda typ používá šarže či sériová čísla a jakého druhu toto nastavení je (hutní…). Tato definice je pak aplikována jako výchozí (nepovinné) nastavení pro nově zakládané produkty.

Pro modul obchodních dokladů jsme dále vytvořili novou aplikaci sloužící ke změně typu řádku z manuálního na produktový. Typické použití je v situacích, kdy v předprodejní fázi (poptávka, nabídka) zákazník požaduje něco, pro co ještě není založen záznam v evidenci produktů, ale produkt není potřeba prozatím zakládat, poněvadž není jisté, že nalezne upotřebení. Poté, co zákazník nabídku odsouhlasí a je vystavena zakázka a objednávka dodavateli, je však již vhodné pracovat s konkrétním záznamem v produktové databázi. Tato aplikace tedy nabízí po založení nového produktu změnit typy řádků v existujících dokladech, přičemž množství, ceny a popisy zůstanou zachovány.

K dispozici je také nový nástroj pro rychlé vystavení dobropisu z fakturovaných dodávek. Zároveň se pro řádky faktur navázané na výdejky ze skladu vytvoří i návratka na sklad. Pokud má aplikace vytvářet také příjemky, je vytvořeno 1-n příjemek (pro každý sklad zvlášť) a pokud to lze, jsou příjemky rovněž potvrzeny (tzn. není potřeba doplnit rozmístění řádků – šarže, sériová čísla nebo skladová místa).

Dále je tady nový tiskový program pro vyhodnocení výdajů a návratek obalového materiálu dle zákazníků. Data poskytovaná touto aplikací mohou sloužit jako podklad pro fakturaci nebo dobropisování pohybu obalů za zadané období. Do další verze plánujeme implementaci hromadného rozesílání sestavy zákazníkům například pro odsouhlasení nebo jako upomínka, aby zákazník vratné obaly vrátil.

Rozšířili jsme také výčet aplikací umístitelných na dashboard. V nabídce je nově celkový přehled pohledávek a závazků a stavu financí s možností vyloučit zákazníky v insolvenci, přehled všech důležitých dokladů v obchodních evidencích nebo výpis změn dodávaného množství v případě, kdy tuto změnu provedli skladníci při zpracování výdejky.

Pokračujeme také ve vývoji první verze modulu evidence majetku. V aktuální verzi je již implementováno vynucení přepočtu odpisů po změně údajů, ze kterých odpisy vychází (zobrazeno hlášení o nutnosti přepočtu, například po změně odpisového plánu, pořizovací ceny…). Bylo doplněno omezení změn na kartě majetku po zaúčtování odpisů a informace o zaúčtování byly přidány do záložky účetních odpisů, a to včetně přímého odskoku na účetní doklad. Do operací s majetkem byly doplněny vstupy pro změnu hodnot pro výpočet daňových odpisů po zadané změně. Dále pak byly provedeny úpravy dle různých požadavků a poznatků beta-testerů, jimž touto cestou děkujeme za zpětnou vazbu, kterou nám poskytují při vývoji tohoto modulu.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

odpocet_dph
Významná oprava a úprava odpočtu DPH

Návrh novely zákona o DPH, který nyní prošel v poslanecké sněmovně prvním čtením, přináší několik změn. Jednu z nich představuje povinnost úpravy odpočtu DPH uplatněného u takzvané významné opravy provedené na nemovitosti.

V současné době má plátce povinnost upravit odpočet DPH nárokovaný při pořízení nemovitosti či při jejím technickém zhodnocení, pokud v době do 10 let dojde ke změně způsobu užívání této nemovitosti tak, že nový způsob užití nemovitosti nárok na odpočet neumožňuje či omezuje – typickým příkladem může být použití nemovitosti či její části k osvobozenému pronájmu. V tomto případě je plátce povinen vypočítat a vrátit část dříve nárokované DPH. Podstatné je, že dodatečná úprava nároku na odpočet DPH se týkala pouze přijatých plnění při pořízení nemovitosti nebo při jejím technickém zhodnocení.

Nově by se měla úprava odpočtu DPH dle nového § 78da ZDPH týkat také takzvané významné opravy uskutečněné na nemovitosti, pokud dojde v době 10 let od uskutečnění této opravy k převodu předmětné nemovitosti. Nevznikne tedy povinnost úpravy odpočtu DPH z opravy ze změny užití nemovitosti, ale pouze v případě dodání nemovité věci, které představuje například prodej nemovitosti nebo vyřazení majetku u fyzických osob. Lhůta pro úpravy odpočtu začíná běžet od dokončení opravy.

Pro účely novely je významná oprava definována stejně jako dle právní úpravy v účetnictví (pro podnikatele § 47 vyhlášky č. 500), pokud hodnota veškerých souvisejících přijatých zdanitelných plnění bez DPH je vyšší než 200 000,- Kč. Limit se bude posuzovat pro jednotlivé opravy.

Úprava odpočtu se bude povinně vztahovat na veškeré opravy zahájené po účinnosti novely (pravděpodobně v roce 2019). Odpočet DPH z oprav dokončených před účinností novely nově zavedené dodatečné úpravě podléhat nebude. Samozřejmě pokud bude nemovitost prodána plátci a plátci se dohodnou na zdanění, tak se úprava odpočtu DPH provádět nebude.

V praxi bude zejména podstatné vymezit, jaká všechna přijatá plnění je třeba přiřadit jedné opravě, ať už pro účely zjištění výše uvedené hranice 200 000,- Kč nebo vymezení zahájení a ukončení opravy. Často totiž může jít o několik či řadu plnění přijímaných od různých dodavatelů po relativně delší časové období. Plátci budou muset nyní například řešit, zda se 3 přijaté faktury týkají jedné opravy nebo se jedná o 3 samostatné opravy, což budou muset prokázat například smlouvou, stavebním deníkem, projektem apod.

Kontakt

NewLink Moravia s.r.o.
Zukalova 15, Opava, 476 01
info@allegro-software.cz
603 113 677

Zpravodaj jste obdrželi díky registraci na stránkách www.allegro-software.cz.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde