vydáno 30. června 2017
Allegro Busienss Software

Allegro zpravodaj 2017/06

Čas léta, čas změn

Navštivte Allegro a přesvědčte se o výhodách cloudového řešení

allegro framework
VYZKOUŠEJTE ZDARMA TEĎ HNED
 
pub
Čas léta, čas změn

Nastalo léto. Dny jsou teplem ospalé, po firmě opět chodíme bosí, v zahrádce na rohu otřeli stoly a pod kaštany pivo chutná skvěle. Zdálo by se, že klid nemá co narušit. Přesto se toho v uplynulých týdnech událo celkem dost a za zmínku stojí především dvě novinky – je nás více a budeme se stěhovat.
CHCI VĚDĚT VÍCE
 
Co je v Allegro nového

Jak se stalo již pravidlem, s dalším zpravodajem přinášíme také novou verzi Allegra. Neoplývá převratnými změnami, nicméně reaguje na přání uživatelů a může být tedy příjemným rozšířením dosavadních možností.
CHCI VĚDĚT VÍCE
allegro v2.16
 
dph
Novela DPH platná od 1. 7. 2017

Poslanecký tisk č. 873 byl schválen ve třetím čtení na lednové schůzi Poslanecké sněmovny s účinností od 1. 4. 2017. Senát však vrátil v březnu návrh zákona s pozměňovacími návrhy zpět Poslanecké sněmovně a ta jej znovu schválila v původní podobě. Daňový balíček, jehož je novela DPH součástí, se tak stane účinným až 15. den po vydání ve Sbírce zákonů, tedy k 1. 7. 2017. A co novela DPH vlastně přinese?
CHCI VĚDĚT VÍCE

pub
Čas léta, čas změn

Nastalo léto. Dny jsou teplem ospalé, po firmě opět chodíme bosí, v zahrádce na rohu otřeli stoly a pod kaštany pivo chutná skvěle. Zdálo by se, že klid nemá co narušit. Přesto se toho v uplynulých týdnech událo celkem dost a za zmínku stojí především dvě novinky – je nás více a budeme se stěhovat.

Nejsou to ani tři týdny, kdy jsme pod kaštany oslavili narozeniny červnových jubilantů, a již se chystá další trachtace, tentokrát ve firemních prostorách. Jeden náš kolega se totiž rozhodl pro změnu a na odchodnou si umanul pohostit nás kácovským pivem a pálavským vínem. Inu… ačkoli od nápadu odejít jsme se jej snažili odradit, tohle mu rozmlouvat nebudeme. A poněvadž nejsme žádní troškaři, na jeho místo jsme přijali hned tři adepty, co se kasají, že programovat umí. Tak na to jsme zvědaví :-)

A je docela možné, že tohle je poslední hostina, kterou tady někdo vystrojil. Náš pan domácí totiž chce využít stále rostoucích cen bydlení a rozhodl se námi obývané prostory přestavět na byty. Hmm… za více než čtvrtstoletí jsme si tady již zvykli a nikam jinam se nám vůbec nechce. Ale co naplat, musíme se stěhovat. Nové kanceláře již vyhlédnuté máme, pod kaštany je to sice o maličko dále, ale aspoň se trochu projdeme. Tož uvidíme, jak se tam zabydlíme.

No nic. Dosti bylo řečí, vedle se již naráží soudek a je tedy čas okusit, jak to ti kácovští umí.

allegro v2.16
Co je v Allegro nového

Jak se stalo již pravidlem, s dalším zpravodajem přinášíme také novou verzi Allegra. Neoplývá převratnými změnami, nicméně reaguje na přání uživatelů a může být tedy příjemným rozšířením dosavadních možností.

Jedno podstatné vylepšení tato verze přesto přináší, a to evidenci plateb mimo účetnictví. Jedná se o úpravu fakturace, pokladen, knihy došlých faktur (KDF) a příkazů k úhradě umožňující sledování plateb přijatých a vydaných faktur pro klienty, kteří nepoužívají Allegro účetnictví (např. externí účetní pracuje s jiným programem).

Další novinka se týká účetních výkazů, které byly doplněny o definici a výpočet výkazu cash flow. Výpočet vychází převážně z rozvahy a výsledovky, ale pro určité řádky nabízí také nastavit i konkrétní účty a samozřejmě umožňuje ruční vstup do řádků výkazu.

A pak je tady několik menších úprav. Evidence partnerů (dealerů) byla rozšířena o definici ceníku doporučených koncových cen, které se pak tisknou jako informace na faktuře, do evidence KDF byla doplněna funkce vytvoření pokladního dokladu podobně, jako tomu je ve fakturaci nebo v účtování faktur a také jsme optimalizovali rychlost zpracování dat u párování faktur a ve finančních dokladech.

Úplný přehled novinek a změn je k nahlédnutí v přiloženém souboru.

dph
Novela DPH k 1. 7. 2017

Poslanecký tisk č. 873 byl schválen ve třetím čtení na lednové schůzi Poslanecké sněmovny s účinností od 1. 4. 2017. Senát však vrátil v březnu návrh zákona s pozměňovacími návrhy zpět Poslanecké sněmovně a ta jej znovu schválila v původní podobě. Daňový balíček, jehož je novela DPH součástí, se tak stane účinným až 15. den po vydání ve Sbírce zákonů, tedy k 1. 7. 2017. A co novela DPH vlastně přinese?

Společnost bez právní subjektivity (sdružení)
Velká změna nastane u společností bez právní subjektivity (dříve sdružení), jelikož jsou zrušena všechna speciální ustanovení určená pro aplikaci DPH a bude se postupovat podle obecných pravidel. Dle finanční správy totiž docházelo ke zneužití práva tzv. automatického plátcovství, pokud neplátce uzavřel smlouvu o sdružení s plátcem a stal se tak taky plátcem.

Důsledkem pak bude, že každý společník povede evidenci, podává přiznání a KH sám za sebe. V praxi bude však velmi obtížené určit, které vstupy a výstupy jsou jednotlivého společníka. Společníci si pak budou fakturovat mezi sebou a může vznikat tzv. umělá fakturace, která je však v rozporu s občanským zákoníkem. Zároveň umělé faktury nesmí ovlivňovat daň z příjmu. Problémovou oblast může také představovat společné užívání majetku. Podle přechodných ustanovení mohou plátci postupovat „postaru“ až do roku 2018. Komplikace by však mohla nastat, kdyby stávající sdružení přijalo nového člena.

Manka
Novela přinesla i změnu u doměření DPH u mank, kde se dříve jednalo o daň na výstupu, po novele se bude jednat o úpravu odpočtu a bude se vykazovat s mínusem na řádku 45. GFŘ vydalo informace k úpravě odpočtu, ale bude ještě připomínkováno.

Nespolehlivá osoba
Novela také zavedla nový institut nespolehlivé osoby, o které jsme již blíže psali v dubnovém zpravodaji. Nespolehlivou osobou se může stát například podnikatel, který přijme služby z JČS nebo mimo EU a měl se identifikovat a odvést DPH a neúčinní tak. V praxi nemá pro plátce DPH obchodování s nespolehlivou osobou žádný dopad, dokud se tato osoba nestane plátcem, jelikož se automaticky stává plátcem nespolehlivým.

Rozšíření tuzemské přenesené daňové povinnosti
Dále s novelou také došlo k rozšíření tuzemské reverse charge, pokud se jedná o dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky nebo pokud se se jedná o dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví k nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem. Rozšíření se týká také dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji, kde je povinnost přiznat a odvést daň přenesena na kupujícího. Plátce také použije režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce. Poslední rozšíření je tak cíleno na agentury práce. Problém může nastat, když agentura poskytne pracovníky jak na stavbu, tak i do výroby, pak bude nutné odlišit, co je v rámci přenosu, a co je klasické plnění.

Vrácení odpočtu
Do §74 byl vložen nový odstavec, který se týká situace, kdy odběratel zaplatil zálohu, uplatnil odpočet DPH, avšak plnění se nakonec neuskutečnilo a odběrateli budou vráceny peníze. Před novelou dodavatel vystavil opravný daňový doklad, jakmile vrátil peníze a odběratel vrátil odpočet, jakmile mu byly peníze vráceny. Po novele však musí odběratel vrátit odpočet, i když mu dodavatel ještě nevrátil peníze, avšak u dodavatel stále platí, že ODD může vystavit až po vrácení peněžních prostředků. Odběratel nyní musí provést opravu v období, kdy se o skutečnosti dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. V praxi tak bude nezbytné vystavit vlastní doklad, a jakmile obdrží odběratel originální ODD podat následné KH se správným číslem dokladu.

Dílčí zdanitelná plnění
Díky změně v §21 odst. 8 může po novele docházet k umělému vytváření dílčích zdanitelných plnění. Například pokud bychom uzavřeli nájemní smlouvu k 1. 9. 2017 s trváním na 10 let, bylo možné dle smlouvy stanovit, že DUZP nastane až po uplynutí deseti let. Nově je však stanoveno, že pokud je poskytováno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců, považuje se zdanitelné plnění uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém bylo poskytování plnění započato. V uvedeném příkladu by první plnění nastalo 31. 12. 2018 a bylo by nutné odvést DPH. V praxi tak bude snazší udělat smlouvy s ročním plněním. Tato změna může zkomplikovat smlouvy o dílo, jelikož bude nutné spočítat dílčí plnění. K této změně není ani přechodné ustanovení, tudíž se týká i starých smluv.

DPH u záloh
Do zákona byl vložen nový §20a, který upravuje povinnost odvést DPH z přijatých záloh. Po novele není nutné odvádět DPH ze záloh, pokud není dostatečně známo, na co daná záloha je. Aby bylo dostatečně známo zdanitelné plnění, je nutné znát zboží nebo službu, sazbu daně a místo plnění.

Místo plnění při pořízení zboží z JČS
Změna také nastala v rámci §11. Například pokud by český plátce nakoupil zboží od rakouského plátce a nechal si jej dopravit na Slovensko, kde se nachází jeho sklad, měl by se správně na Slovensku zaregistrovat a daň odvést tam. Plátce však poskytl svoje české DIČ, tak místo plnění bylo i v ČR a plátce provedl reverse charge, čímž však nebyla dotčena povinnost registrovat se na Slovensku. Z daného důvodu po novele v takovéto situaci už nebude mít v ČR nárok na odpočet DPH a bude mu vrácen, až prokáže svou registraci na Slovensku.

Ostatní
Změna nastala také ve lhůtě pro vyrovnání odpočtu u dlouhodobého majetku dle §78d, kde dřív bylo nutné vyrovnat odpočet na konci roku, nyní musí dojít k vyrovnání odpočtu v období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění, např. k prodeji nemovitosti. Také byla nově zavedena lhůta pro podání daňového přiznání v případě úmrtí plátce FO, kdy osoba spravující pozůstalost musí podat daňové přiznání do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele.

Kontakt

NewLink Moravia s.r.o.
Zukalova 15, Opava, 476 01
info@allegro-software.cz
603 113 677

Zpravodaj jste obdrželi díky registraci na stránkách www.allegro-software.cz.

Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde